W
Standardna garancija

Izjava o pravima po osnovu saobraznosti IIYAMA proizvoda

Ova izjava se primenjuje na proizvode kupljene na teritoriji Republike Srbije od strane lica koje se u smislu relevantnog propisa smatra potrošačem. U pitanju je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST PROIZVODA

Potrošač ima pravo da mu bude isporučen saobrazan proizvod.
Saobraznost u konkretnom slučaju znači da roba: (a) odgovara opisu koji je dao prodavac i da ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ili (b) ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; ili (c) ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste; ili (c) po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvodjača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

ROK U KOJEM POTROŠAČ MOŽE DA OSTVARI PRAVA PO OSNOVU SAOBRAZNOSTI PROIZVODA

Rok odgovornosti za saobraznost proizvoda iznosi dve (2) godine od datuma kupovine.
Za pojedine komponente odnosno proizvode sa kraćim vekom trajanja (kabl, daljinski upravljač) ovaj rok iznosi šest (6) meseci od datuma kupovine.

REKLAMACIJA

Potrošač koji smatra da mu je isporučen nesaobrazan proizvod svoja prava ostvaruje izjavljivanjem reklamacije prodavcu od kojeg je kupio proizvod.
Potrebno je da potrošač tom prilikom prezentuje dokaz o kupovini (npr. originalni račun, bankarski isečak – „slip“ i slično).
Prodavac je dužan da u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. U tom periodu proizvod će biti upućen na dijagnostiku u ovlašćeni servis, koji će na osnovu opisa nesaobraznosti koji je dao potrošač i pregledom proizvoda utvrditi da li proizvod saobrazan ili ne.
Na osnovu ocene servisa, prodavac će odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ovaj rok ne može da bude duži od 30 dana za tehničku robu, računajući od dana podnošenja reklamacije.

PRAVA POTROŠAČA U SLUČAJU UTVRĐENE NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

Otklanjanje nesaobraznosti robe se najpre vrši opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora pod uslovima propisanim Zakonom.
Ako se posle prve opravke pojavi isti ili drugi nedostatak saobraznosti, potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
Važna napomena je da potrošač, u skladu sa relevantnim propisom, ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
U slučaju utvrđene nesaobraznosti, sve troškove koji su potrebni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

NEGATIVNO REŠENA REKLAMACIJA

Ukoliko nedostatak proizvoda (kvar) nije posledica nesaobraznosti, reklamacija će biti negativno rešena, a zahtev potrošača za otklanjanje nesaobraznosti odbijen.
Kada je to moguće i primenjivo, potrošač može prihvatiti da se predmetni kvar otkloni opravkom u ovlašćenom servisu, pri čemu će troškove opravke i povezane troškove u tom slučaju morati sâm da snosi.

S
Korisnička služba


Pružanje garancije po zemljama i kontakti servisa

iiyama international nudi servisnu podršku za proizvode kupljene u Evropi.

Pokrivanje garancije po državama i kontaktnim podacima. U slučaju kvara molimo nazovite naš lokalni servis ili koristite online obrazac.

Country Phone number 
Austria +49 (0)8165- 98 04 450
Belarus+375 17 288 99 09
Belgium
 
+32 078 353037
+33 (0)97 999 0399 (français)
Bulgaria+49 1805 44 92 62, +359 2 979 99 35
Czech Republic+420 596 253 677
France +33 097 999 0399
Germany +49 (0)8165- 98 04 450  (Festnetzpreis 14ct/min, Mobilfunkpreise max 42ct/min)
Great Britain +44 1926 819 189
Italy+49 1805 44 92 62
Luxemburg+31 499 750 280
Netherlands +31 900 666 4867 
Poland +48 717 151 857
Russia, Kaliningrad +7 4012 631 061 
Russia+7 495 953 1157
Slovak Republic+420 596 253 677, +420 596 253 670
Switzerland+49 (0)8165- 98 04 450
Ukraine +380 44 489 3888, +380 44 483 0389, +380 44 483 8653
other EC Countries* excl. Balearic, Canary islands , or other islands +49 (0)8165- 98 04 450 *covered languages : English and German 

Za više informacija, proverite vašu lokalnu iiyama web stranicu ili kontaktirajte svog prodavca.


D
Preuzimanja

Drajveri, uputstva za upotrebu i specifikacije

Za upravljačke programe, korisnička uputstva i specifikacije koje se odnose na trenutne proizvode, molimo Vas da posetite stranicu modela u odeljku proizvodi na web adresi www.iiyama.com. Za proizvode koji se više ne proizvode unesite broj modela u servisni alat sa leve strane.

Windows NT 4.0 ne zahteva da drajveri prepoznaju iiyama proizvod. Mnoge grafičke kartice nude dodatni softver za tu svrhu. Ako upravljački programi / drajveri nisu dostupni za Vaš model, mogu se koristiti standardni VESA upravljački programi.

Preuzmite Vaše drajvere

Drajveri za sve iiyama proizvode, nove i stare, mozete naći u jednom fajlu.

Preuzimanje

softverski OSM (on screen manager)

Drajvere za sve iiyama proizvode, nove i stare, mozete naći u jednom fajlu.

Drajveri za touchscreen ekrane

Proverite karticu za preuzimanje dostupnu na stranici određenog proizvoda.

iiyama teamviewer podrška

Preuzimanje

R
Recikliranje

Zaštita životne sredine je prioritet za očuvanje dragocenih prirodnih resursa i kontinuirano zdravlje naše planete kao i zaštita svih biljnih i životinjskih vrsta. iiyama kao svetska kompanija prepoznaje njen značaj i kontinuirano teži ka smanjenju uticaja na životnu sredinu kroz svoj rad i proizvode koje stvara.

Dizajn proizvoda

Sve počinje ovde. Smanjenje uticaja na životnu sredinu počinje od faze dizajniranja proizvoda. Dizajn diktira količinu sirovina, vrstu i mogućnost reciklaže materijala, potrošnju energije potrebne za proizvodnju i upotrebu kao i samu jednostavnost recikliranja. Odluka da eliminišemo monitore sa katodnom cevi (CRT) čini našu liniju proizvoda ekološki prihvatljivijom. Naši LCD displeji eliminišu više od jednog kilograma olova, troše do 80% manje energije u režimu mirovanja i teže polovinu težine od njihovih prethodnika sa katodnom cevi.

Recikliranje

Pristup recikliranju kompanije iiyama zaokružuje čitav životni ciklus proizvoda i uključuje opsežne programe preuzimanja koji potrošačima i preduzećima omogućava da odlože iskorišćene monitore na ekološki prihvatljiv način.

Za više detalja o recikliranju odaberite zemlju sa donje liste.

.

United Kingdom

Germany

France

The Netherlands

Belgium (FR)

Poland

Ukraine

Czech Republic

Slovak Republic

Hungary

Romania

U
Najčešće postavljana pitanja

 

Ovde ćete naći rezime najčešćih pitanja u svetu monitora.

Ako želite da dobijete detaljnije informacije o određenoj temi, preporučujemo da pogledate rečnik najčešće korišćenih termina. A možete nas direktno kontaktirati putem e-maila.

Šta je

w
Windows 8/10 i iiyama monitori

Sve što želite da znate o iiyama monitorima i kompatibilnosti sa Windows 8/10

Da li su iiyama monitori spremni za Windows 8/10?

Svi iiyama desktop monitori, touch ekrani i LFD-ovi su kompatibilni sa Windows 8/10 operativnim sistemom.