:


Android OS

Premaz protiv otisaka prstiju

Touch tehnologija - Kapacitivna

:


Android OS

Premaz protiv otisaka prstiju

Touch tehnologija - Kapacitivna

IPS

IP

:

Android OS

Touch tehnologija - Kapacitivna