:


Android OS

Premaz protiv otisaka prstiju

Touch tehnologija - Kapacitivna

:


Android OS

Premaz protiv otisaka prstiju

Touch tehnologija - Kapacitivna

IPS

IP

:Android OS

4K

Touch tehnologija - Kapacitivna