W
Záruka iiyama


Dříve než budete kontaktovat svého prodejce nebo volat naší informační linku, pročtěte si, prosím, příručku uživatele, abyste se seznámili s Obrazovkovou nabídkou. V ní naleznete řadu nastavení a možností úprav, které vám umožní nejlepší využití obrazovky. Jelikož může stejný monitor, v závislosti na svém umístění, ukazovat rozdílný obraz, definovali výrobci obrazovek toleranční rozmezí pro jednotlivé specifikace, přičemž hodnoty ležící v těchto rozmezích jsou považovány za normální.

Test obrazovky
Použijte prosím původní ovladače iiyama a nastavte pro grafickou kartu rozlišení doporučené pro daný monitor (viz příručka) s obnovovacím kmitočtem 85Hz. Dále bude třeba nastavit nejvyšší dostupnou hodnotu pro kvalitu barev, a to nejméně 64 000 barev. Obraz pak můžete dále optimalizovat pomocí Obrazovkové nabídky.

Obrazovky iiyama splňují následující toleranční rozmezí:
| Horizontální/vertikální poduškovité zkreslení: 2%
| Natočení: 2mm
| Lichoběžníkové zkreslení stran: 1,5%
| Rovnoběžníkové zkreslení: 2%
| Dopad paprsku: je považován za přijatelný, pokud jsou při zobrazení v doporučeném rozlišení čitelné i malé fonty (z technických
důvodů je dopad paprsků mírně lepší ve středu obrazovky než na okrajích).
| Defekty pixelů u LCD obrazovek: 5 sub-pixelů (max. 1 pixel na 1 mega-pixel rozlišení)
| Konvergence: 0,3 mm

Záruka
iiyama nabízí tříletou záruku na všechny monitory, vč. modelů s dotykovým displejem (touch). Vyjímkou jsou CCTV, ke kterým je poskytována dvouletá záruka.
Monitory iiyama se shodují se standardem druhé kategorie normy ISO-9241-307:2008.

Z ní jsou vyňaty následující obecné případy:
| Poškození způsobené vyšší mocí.
| Poškození způsobené nesprávným skladováním nebo užíváním, nesprávnou instalací nebo použitím chybného software.
| Neodborné opravy, zásahy nebo modifikace zařízení.
| Špatné zacházení nebo fyzické poškození, které nevzešlo ze skryté závady během přepravy, např.: změna sytosti barev
zaviněná působením silného magnetického pole, „vypálení“ obrazu, snížení jasu/selhání LCD.
| Prosvětlení způsobené nepřetržitým užíváním (více než 10 hodin denně bez spořiče obrazovky).
| Defekty pixelů na TFT obrazovkách nepřesahující hranici 5 sub-pixelů nebo maximálně 1 pixel / 1 mega-pixel rozlišení.
| Viditelné poškození způsobené přepravou (takové poškození musí být ihned písemně oznámeno zasilateli a/nebo dodavateli).

Podrobné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách v sekci „Údržba“ („Service“).

Pokud jste zkontrolovali všechny výše uvedené body a přesto se Vám stále neobjevuje žádný obraz, kontaktujte operátory naší informační linky. Volejte na číslo +420 596 253 677, +420 596 253 670.

Dříve než zavoláte informační linku, připravte si prosím následující podklady:
| číslo modelu*
| kupní doklad a sériové číslo*
| jméno, adresu a vyhovující datum (datum, čas) pro vyzvednutí k opravě
| telefonní/faxové spojení, kde jste během dne k zastižení
| krátký popis závady
* viz identifikační štítek na zadní straně krytu.

Důležitá poznámka!
Pokud nebude u vyzvednutého zařízení zjištěna žádná závada, může přepravní společnost požadovat náhradu administrativních a dopravních nákladů až do výše 109,- EUR a DPH.

 

ZÁRUKA NULA VADNÝCH BODŮ

iiyama nabízí 30-ti denní záruku „nula vadných pixelů“, pokud si koupíte monitor od Autorizovaného iiyama Prodejce. Jejich seznam si můžete zkontrolovat na naších stránkách

Jakýkoliv monitor s mrtvým pixelem nebo subpixelem bude nahrazen novým v rámci 30 dnů od nákupu koncovým zákazníkem.
Postup:
1. V případě, že se objeví mrtvý pixel / subpixel do 30ti dnů od Vašeho nákupu, kontaktujte svého prodejce.
2. Prodejce posílá monitor do servisu* a dostává stejný model, nebo v případě, že není dostupný, dostane model s podobnými technickými parametry a cenou.

* Je nutné poslat monitor do servisu na prohlídku, pokud má být monitor vyměněn.

S
Zákaznický servis

Naším cílem je spokojenost každého našeho zákazníka. Proto naše transakce nekončí prodejem zařízení. Servis a technická podpora zákazníků jsou pro nás přinejmenším stejně důležité. Chceme přesvědčit naše zákazníky, že nákupem u nás udělali správný výběr.

Nabízíme Vám odborné poradenství nejen před, ale také po nákupu naších výrobků. Ke každému monitoru a každému panelu LCD dostanete od nás 3-letou záruku. V případě projevení závady můžete počítat s naším servisem v systému door-to-door. A pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy, naše zákaznické centrum Vám ochotně poskytne vyčerpávající odpověď (telefonicky nebo e-mailovou zprávo. Pokud máte nějaké otázky nebo problémy, naše zákaznické obchodní centrum Vám ochotně poskytne vyčerpávající odpověď (telefonický nebo e-mailem).

A poněvadž se staráme nejen o naše zákazníky, ale také o přírodní prostředí, nabízíme Vám ekologický program recyklace starého zařízení. Kompletní servis, blízký kontakt se zákazníky a ochrana životního prostředí – to je iiyama.

Servis iiyama

SIL Eastern Europe a.s.
Těšínská 1970/56 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
tel. 596 253 677, 596 253 670
fax 596 253 699
www.sil.cz

Nahlášení monitoru na servis

D
Stáhni


Ovladače, návody a letáky.

Aktuální informace na téma monitorů iiyama naleznete nyní při popisech jednotlivých výrobků. Modely monitorů, které už nejsou v nabídce firmy iiyama, lze najít v archivu nebo klikněte na servisní nástroje..
Více informací naleznete také na stránce o instalaci ovladačů. Windows NT 4.0 neumožňuje uživateli nainstalování ovladače monitoru. Hodně grafických karet však nabízí k tomuto účelu dodatečný software. Tento software může dodat pouze výrobce grafické karty. Nejsou-li ovladače/programy tohoto typu dostupné, je možno používat standardní ovladače VESA, aniž by to hrozilo ztrátou kvality zařízení.

 

Ovladače iiyama


Prosím klikněte na link pro stáhnutí aktuálních ovládačů a profilů barev ICC k naším produktům. Ukazatele týkající se instalace naleznete u popisů následujících produktů.

stáhni

 

software pro funkci Pivot (portrét).

Doporučujeme používat standartní funkce ovladače grafické karty. Karty Nvidia, ATI / AMD a Intel podporují řadu standartních funkcí Pivot.

Ovladače pro dotykové obrazovky.

Ovladače k dotekovým monitorům můžete stáhnout ze záložky KE STAŽENÍ, která se nachází u jednotlivých produktů.

R
Recyklace


Směrnice WEEE / OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení) byla vytvořena se záměrem sjednotit sběr, využití a recyklační systémy pro elektronický odpad v rámci členských států Evropské Unie. Opatření obsažená ve směrnici zavazují společnosti, které uvádějí na trh elektrická a elektronická zařízení, aby tato zařízení označovala symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, a aby se finančně podílely na sběru a recyklaci opotřebeného zboží.

iiyama recyclingSymbol přeškrtnutého odpadkového koše, umístěný na výrobku nebo na jeho obalu, oznamuje, že podle směrnice o WEEE (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů o OEEZ, nemá být tento výrobek likvidován spolu s běžným komunálním odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen v místě zpětného odběru, např. poslednímu prodejci v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro zpětný odběr OEEZ.Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví a vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Další informace o místech sběru vašeho OEEZ k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, poslední prodejce od kterého jste výrobek zakoupili nebo autorizovaný kolektivní systém pro zpětný odběr OEEZ.

Směrnice RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ) je sesterská směrnice ke směrnici WEEE. Znemožňuje uvádět na trh v rámci EU nové výrobky obsahující škodlivé látky, jako například olovo, kadmium nebo chrom, v množstvích překračujících povolenou úroveň. Nejnovější obrazovky iiyama vyhovují těmto nařízením.

U
Nejčastěji kladené otázky

Vážení Uživatelé

dostáváme od Vás řadu opakujících se otázek. Nejčastěji kladené otázky jsme shromáždili v seznamu, který se neustále rozšiřuje. Přejete-li si detailnější informace na příslušné téma, doporučujeme odkaz na našich internetových stránkách: Slovník --> Je třeba znát --> Návody k obsluze. Doufáme, že informace obsažené na naší stránce Vám pomohou v prohloubení Vašich vědomostí.

Drazí, níže uvidíte návod jak vyčistit obrazovku vašeho monitoru během COVID-19

Abychom snížili riziko infekce a chránili uživatele a zákazníky našich monitorů před možným přenosem COVID-19, sestavili jsme následující pokyny, abychom vám pomohli řádně dezinfikovat naše monitory.

POZORNOST!

Níže uvedené pokyny platí pro všechny monitory a dotykové obrazovky iiyama S výjimkou optických dotykových obrazovek: T2252MTS-xxx , T2452MTS-xx, T2253MTS-xxx a T2453MTS-xx. Poradenství při čištění optické dotykové obrazovky iiyama naleznete zde.

   • Umyjte si ruce mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem s nejméně 60% alkoholu.
   • Pokud je to možné, používejte masku na ústa, abyste snížili riziko možného přenosu.
   • Při čištění vždy používejte syntetické rukavice na jedno použití.
   • If possible, turn off and unplug your device
   • Použijte jedno z následujících řešení schválených ECDC pro čištění životního prostředí v zařízeních jiných než zdravotnických (např. Pokoje, veřejné kanceláře, doprava, školy atd.):                 Isopropanol (a.k.a. isopropylalkohol), 70% roztok
        Ethanol, 70% roztok            • Používejte čistý neabrazivní hadřík, například z mikrovlákna.
   • K navlhčení látky použijte čisticí roztok. Nikdy nestříkejte čisticí roztok přímo na zařízení.
   • Otřete obrazovku jemně a v malých kruzích, abyste se vyhnuli tlaku.
   • Před dalším použitím zařízení se ujistěte, že jsou sklo a obrazovka zcela suché.
   • Po každém čištění vyjměte a zlikvidujte syntetické rukavice a umyjte si ruce stejným způsobem, jako jste to udělali před čištěním.
   • Nepoužívejte následující produkty, protože mohou způsobit změnu barvy na monitoru:                 Amoniak
        Aceton
        výrobky na bázi chloru (např. bělidlo)
        Peroxidy (včetně peroxidu vodíku)
        Ředidla barev, benzen, methylchlorid, tolu

w
Windows 8/10 and iiyama monitors

All you want to know about iiyama monitors working with Windows 8/10

Are iiyama monitors ready for Windows 8/10?

All iiyama desktop monitors, touch screens and LFD's are compatible with Windows 8/10 operating system.